Algemene voorwaarden

Bekijk hier de algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden Kattentrimkeurmerk_ragsforlife.pdf

 

Kattentrimkeurmerk.nl
Algemene voorwaarden
Bij de leden, welke allemaal kattentrimsalons zijn en dus lid van het KattentrimKeurmerk, gelden onderstaande algemene voorwaarden.
Toepasselijkheid der voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten. De onderhavige voorwaarden prevaleren in geval van strijdigheid boven handelsvoorwaarden van de klant of opdrachtgever. Dit alles tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
Aanbiedingen en prijsopgaven
Aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende de uitvoering van diensten. Prijsopgaven vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijzen. Levering van goederen en diensten die niet in de prijsopgave zijn genoemd, worden afzonderlijk berekend. Verhoging van de opgegeven prijs, in geval van stijging van de inkoopprijs en andere met de te verlenen dienstverband houdende kosten, zullen worden doorberekend. Indien dit binnen drie maanden na de sluiting van de overeenkomst geschiedt heeft de klant/opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.
Overeenkomsten
Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling, telefonisch of schriftelijk per whatsapp of e-mail tot stand zijn gekomen.
Levering van goederen en diensten
De levering van diensten geschiedt in de kattentrimsalon. Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, tenzij anders is overeengekomen. Indien is overeengekomen dat het dier wordt opgehaald of teruggebracht, zal het op de afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn voor vervoer. Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de klant/opdrachtgever. Van de klant/opdrachtgever kan worden verlangd dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiële verplichtingen. Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de levering
van goederen en diensten worden geweigerd. Als de klant/opdrachtgever, om welke reden ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen te dezer zaken na te komen, is hij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten.
Overmacht
In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de klant/opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van klant/opdrachtgever van de kattentrimsalon, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd. Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor eventuele schade kan klant/opdrachtgever van de kattentrimsalon niet aansprakelijk worden gesteld.
Aansprakelijkheid
1. De kattentrimsalon is tegenover klant/opdrachtgever aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan hem of aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die in zijn opdracht incidenteel werkzaamheden verrichten, is toe te rekenen.
2. Voor een vergoeding van de schade die het gevolg is van de tekortkoming van de
kattentrimsalon of aan personen in zijn dienst, komt klant/opdrachtgever in aanmerking mits klant/opdrachtgever binnen 30 dagen nadat de schade is ontstaan deze schriftelijk aan de kattentrimsalon kenbaar maakt. De schadevergoedingsverplichting is beperkt tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde van de door kattentrimsalon geleverde dienst.
3. De kattentrimsalon zal klant/opdrachtgever of de eventueel door hem aangewezen
contact-persoon, in geval van onvoorziene omstandigheden, hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
4. Klant/opdrachtgever is tegenover de kattentrimsalon aansprakelijk voor schade die door onaangepast of afwijkend gedrag van de kat is veroorzaakt.
5. De kattentrimsalon is tegenover klant/opdrachtgever niet aansprakelijk voor door andere katten aangerichte schade aan persoonlijke bezittingen, die klant/opdrachtgever in de trimsalon achterlaat vanwege de gehechtheid daaraan van de kat.
Garantie
Garantie strekt niet verder dan tot het verrichten van een gelijksoortige dienst en zal nimmer meer in kunnen houden dan het opnieuw verrichten van hetgeen ondeugdelijk is verricht.
Reclame
Reclames terzake van een door klant/opdrachtgever van de kattentrimmer verleende dienst zijn slechts van waarde mits klant/opdrachtgever van de kattentrimmer binnen 48 uur van de klacht op de hoogte is gebracht, en vervolgens dient de klant/opdrachtgever binnen 24 uur na melding van de klacht zich met het dier bij de kattentrimmer te vervoegen. Reclames terzake van geleverde zaken dienen uiterlijk twee maanden na levering schriftelijk bij klant/opdrachtgever van de kattentrimsalon te zijn ingediend.
Algemene voorwaarden
Betaling
Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen en diensten tegen contante betaling/per betaalverzoek bij aflevering. Bij niet nakomen van deze voorwaarden is de klant/opdrachtgever van rechtswege in gebreke. In dit geval kan de teruggave van het behandelde dier worden geweigerd totdat de klant/opdrachtgever aan zijn verplichtingen tot betaling heeft voldaan. Kosten welke voortvloeien uit het bewaren van het dier komen geheel ten laste van de klant/opdrachtgever.
Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant/opdrachtgever niet tijdig de afspraak annuleert.
De volgende regeling is hierbij van toepassing:
1. Bij annulering langer dan 48 uur voor het afgesproken tijdstip, is geen betaling verschuldigd;
2. Bij annulering tussen 24 en 48 uur voor het tijdstip van de afspraak is 50% van de voor de overeengekomen dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van klant/opdrachtgever van de kattentrimsalon) verschuldigd;
3. Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 100% van de voor de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van klant/opdrachtgever van de kattentrimsalon) verschuldigd.
In geval van niet-tijdige betaling is klant/opdrachtgever van de kattentrimsalon gerechtigd zijn vordering te verhogen met een vertragingsrente van 1% per maand, ingaande 30 dagen na levering van de dienst. Indien hij (na sommatie) genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, zullen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, geheel voor rekening van de klant/opdrachtgever komen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van tweeëntwintig euro en zeventig eurocent, één en ander
zonder dat voorafgaande sommatie o.d. is vereist.
Geschillen
Op overeenkomsten, gesloten met klant/opdrachtgever van de kattentrimsalon, is Nederlands recht toepasselijk. De bevoegde rechter is de rechter, die de wet daartoe aanwijst.

Kattentrimkeurmerk.nl – KVK 65424603